Prinsjesdag 2021: dit moet je weten.

het koffertje prinsjesdag

Het koffertje met de miljoenennota en de rijksbegroting werd op prinsjesdag 2021 (derde dinsdag van september) aangeboden aan de Tweede Kamer. De belangrijkste vraag voor velen van ons: wat betekent het eigenlijk voor onze eigen portemonnee? We hebben bij Ledgrs voor jou een aantal voorstellen en veranderingen op een rijtje gezet.

Bijtelling elektrische auto’s verandert

Heeft u een elektrische auto van de zaak? De korting op de bijtelling gaat vanaf 1 januari 2022 omlaag. De nieuwe bijtelling (met korting) is 16% en geldt voor 2022 tot en met 2024. Bijtelling is een percentage van de nieuwprijs van de auto, waarover u inkomstenbelasting betaalt.

De maximale cataloguswaarde (nieuwprijs) waarover u korting op de bijtelling krijgt, wordt in 2 stappen verlaagd. In 2022 geldt de korting voor het catalogusbedrag tot € 35.000. Vanaf 2023 wordt dat € 30.000. Voor het bedrag daarboven betaalt u de standaard bijtelling van 22%.

Schaft u in 2022 een auto op waterstof of zonne-energie aan? Dan geldt de 16% bijtelling voor de gehele cataloguswaarde.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) omhoog in 2022

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? De percentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) gaan omhoog in 2022. De MIA heeft 3 percentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel. De nieuwe percentages zijn 27%, 36% en 45%. Nu zijn de percentages nog 13,5%, 27% en 36%. Op de Milieulijst staat welk percentage geldt voor welk bedrijfsmiddel.

In 2022 kunt u dus tot maximaal 45% van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst. De MIA geldt bovenop de standaard afschrijvingen.

Verbod op contante betalingen boven € 3.000,-

Rekent u vaak grote bedragen af met bankbiljetten? Het kabinet wil een verbod op contante betalingen vanaf € 3.000. Dit verbod geldt voor handelaren (beroeps- of bedrijfsmatige kopers en verkopers van goederen). Zij mogen dit bedrag niet omzeilen via meerdere losse betalingen in bankbiljetten. Hiermee wordt het moeilijker crimineel geld wit te wassen.

Ouderschapsverlof voor een deel betaald

Het kabinet heeft besloten om de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders krijgen van het UWV een uitkering van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon. Het betaalde verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De andere 17 weken kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen. Dat verlof is onbetaald, behalve als werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of collectieve arbeidsovereenkomst andere afspraken over maken.

Start-up dga’s mogen jaar langer minimumloon betalen

Bent u dga (directeur-groot aandeelhouder) van een innovatieve start-up? Dan mag u een jaar langer de gebruikelijkloonregeling gebruiken. U mag tot 1 januari 2023 uw dga’s het wettelijk toegestane minimumloon betalen in plaats van een marktconform salaris. Het kabinet wil met de regeling start-ups helpen die nog weinig winst maken.

Aof-premie voor het MKB omlaag in 2022

Bent u een werkgever in het mkb? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2022 minder premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Als een werknemer ziek wordt, moet u het loon doorbetalen. Ook zijn er soms kosten om de werknemer weer te laten integreren. De loondoorbetalingsverplichting wordt met nieuwe maatregelen makkelijker, goedkoper en duidelijker voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf.

Jaarlijks is er € 450 miljoen beschikbaar voor mkb’ers. U kunt een aanvraag doen om uw bedrijf goed te verzekeren. Bijvoorbeeld door het afsluiten van de ‘MKB Verzuim-ontzorg-verzekering‘.

Thuiswerkvergoeding voor werknemers

Bent u werkgever? En maken uw werknemers kosten vanwege thuiswerken? Het kabinet komt met een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten per 1 januari 2022.

Hiermee kunt u thuiswerkkosten onbelast vergoeden aan uw werknemers. Dit betekent dat u geen loonheffingen over dit bedrag hoeft in te houden.

De gerichte vrijstelling gaat gelden voor vergoedingen van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag. De vrijstelling geldt ook wanneer uw werknemer een deel van de dag thuiswerkt.

Incassobureau moet vergunning hebben

Heeft u een incassobureau? Incassobureaus moeten voortaan een vergunning hebben om incassodiensten te mogen uitvoeren. Die bedrijven worden vervolgens opgenomen in een openbaar incassoregister. Ook moeten incassobureaus zorgvuldige en begrijpelijke taal gebruiken zodat mensen weten wat hun rechten en plichten zijn. Voor het uitvoeren van incassowerkzaamheden komen er eisen van kwaliteit en professionaliteit. De naleving hiervan wordt gecontroleerd door een systeem van toezicht en handhaving.

CO2-uitstoot verlagen bij meer dan 100 werknemers

Heeft uw bedrijf meer dan 100 werknemers? Dan moet u ieder jaar gaan rapporteren over de CO2-uitstoot van het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van uw medewerkers. Is deze uitstoot hoger dan de maximumnorm, dan heeft u 4 jaar de tijd om maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verlagen. Dat kan door minder kilometers te maken of meer gebruik te maken van fiets, OV of elektrisch vervoer.

Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders

Gaat u beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder? Nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders worden verplicht zich te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg.

De zorg- of jeugdhulpaanbieder zal gevraagd worden gegevens te verstrekken bijvoorbeeld over de voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en of er een klachtregeling aanwezig is.

Nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders kunnen zich nu al bij het CIBG inloggen en melden als nieuwe zorgaanbieder.

Maatregelen om kwaliteit in de bouw te verbeteren

Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument in de bouw te beschermen:

  • Bouwers zijn straks verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Deze private kwaliteitsborger toetst het bouwplan op risico’s en controleert op de bouwplaats of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet.
  • Een beperkte omgevingsvergunning is straks voldoende. U hoeft niet meer te wachten op de goedkeuring van de bouwtechnische kwaliteit van het plan. Niet bij de eerste aanvraag en ook niet bij tussentijdse wijzigingen.
  • De verdeling van de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken wordt verbeterd. De positie van de opdrachtgever wordt versterkt.
  • U moet als bouwende partij meer rekening houden met de wensen van de consument en opdrachtgever. Bijvoorbeeld over de indeling van een gebouw, de keuze van installaties en de afbouw.
  • Er komt een eindnorm waaraan alle bestaande utiliteitsbouw in 2050 zal moeten voldoen. Grote gebouweigenaren binnen het maatschappelijk en commercieel vastgoed worden gestimuleerd om een verduurzamingsstrategie te integreren in hun meerjarenonderhoudsplanning. Ook worden er nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing voor de utiliteitsbouw verwacht.

Invoering APK-roetfiltertest bij dieselauto’s

Keurt u dieselauto’s en -busjes voor de APK? Dan moet u vanaf 1 juli 2022 een roetfiltertest uitvoeren met een speciale deeltjesteller. Deze test vervangt de huidige APK-vrije acceleratie rooktest en de uitlezing van het emissie-gerelateerde On-Board Diagnose systeem (EOBD).

Dit is een wijziging van de Regeling voertuigen en een belangrijke maatregel uit het Schone Lucht Akkoord.

Heffing voor vrachtwagens vanaf 3.500kg

Rijdt u met een zware vrachtauto? Er komt een vrachtwagenheffing voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kg. Rijdt een vrachtwagen op een weg waar de heffing geldt, dan registreert een on-board unit de afgelegde kilometers. De heffing geldt voor alle snelwegen in Nederland en een aantal regionale en lokale wegen.

Private aanbieders van toldiensten gaan de vrachtwagenheffing registreren en innen. Dit doen zij namens de Nederlandse overheid.

Let op: het staat nog niet vast wanneer deze (wets)wijzigingen precies ingaan.

Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling geldt ook pas na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

bron: https://ondernemersplein.kvk.nl/prinsjesdag/

Scroll to Top