Tips aangifte inkomstenbelasting 2023

man met grafiek en pen bestudeerd tips om zich voor te bereiden op de inkomstenbelasting 2023

Het is weer bijna tijd om aangifte Inkomstenbelasting te doen. Ieder jaar maken de fiscale experts van Nextens een lijstje met handige tips en aftrekposten. Dit jaar is daarop uiteraard geen uitzondering. Hieronder vind je de lijst met tips voor je aangifte Inkomstenbelasting 2023. Doe er je voordeel mee. Bij Nextens gaan we immers altijd voor een optimale aangifte.

1. Wanneer moet je aangifte doen?

Als je een aangiftebrief van de Belastingdienst hebt gekregen dat je aangifte moet doen, ben je verplicht om aangifte te doen. Heb je geen brief van de Belastingdienst ontvangen, dan is het mogelijk dat je toch aangifte moet doen. Controleer zelf of je aangifte moet doen. Je moet aangifte doen als:

– Als je 17 euro of meer terugkrijgt.
– Als je 55 euro of meer moet betalen.
– Bedragen lager dan 55 euro hoef je niet te betalen en een teruggaaf onder de 17 euro keert de Belastingdienst niet uit.

Ook als je minder dan 17 euro terugkrijgt of minder dan 52 euro hoeft te betalen, kan het toch verplicht zijn om aangifte te doen. Dit is het geval als je vermogen op 1 januari 2023 meer is dan 33.748 euro (met fiscaal partner 67.496 euro) en je recht hebt op inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen of gesubsidieerde rechtsbijstand.

2. De belangrijkste deadlines voor de aangifte inkomstenbelasting 2023

Vanaf 1 maart 2024 kun je de aangifte over 2023 indienen. De aangifte moet uiterlijk 1 mei 2024 bij de Belastingdienst binnen zijn. Lever je de aangifte vóór 1 april 2024 in, dan ontvang je uiterlijk 1 juli 2024 bericht van de Belastingdienst.

Lukt het niet om op tijd aangifte te doen, dan kun je vóór 1 mei uitstel aanvragen tot 1 september 2024. Je betaalt belastingrente als de Belastingdienst de aangifte na 1 mei ontvangt of als de Belastingdienst afwijkt van de aangifte. Hierbij is het tarief van 7,5 procent van toepassing dat per 1 januari 2024 geldt.

De rente wordt namelijk berekend vanaf 1 juli volgend op het jaar waarover je aangifte doet, tot maximaal 19 weken na ontvangst van de aangifte. De berekening eindigt ook maximaal 6 weken na de datum van de aangifte. Voor de aangifte van 2023 wordt dus vanaf 1 juli 2024 belastingrente gerekend.

Doe je na 1 april aangifte, dan streeft de Belastingdienst ernaar om binnen 3 maanden te reageren. Het bericht van de Belastingdienst is meestal een definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekering en eventueel een definitieve aanslag Zorgverzekeringswet. In sommige gevallen krijg je eerst een voorlopige aanslag.

Belangrijk: om een boete te voorkomen moet de aangifte in ieder geval vóór 14 juli 2024 bij de Belastingdienst binnen zijn. Als de Belastingdienst na 14 juli moet vragen om een aangifte, kan je een verzuimboete krijgen van 385 euro. Deze kan oplopen tot 5.514 euro bij herhaling.

Stuur je helemaal geen aangifte, dan schat de Belastingdienst je inkomen en stuurt op basis daarvan een aanslag. Naast die aanslag krijg je mogelijk ook een verzuimboete.

3. Welke gegevens moet je verzamelen?

De Belastingdienst wil weten wat je inkomen is uit werk en woning (box 1), uit aanmerkelijk belang, bijvoorbeeld dividend uit aandelen in een eigen bv (box 2), en wat je aan vermogen hebt, zoals een tweede huis, aandelen, spaargeld of cryptovaluta (box 3).

Hiervoor moet je documenten verzamelen, zoals een jaaropgaaf van je werkgever en de WOZ-waarde van je woning, als je huiseigenaar bent.

Let op: Als huiseigenaar heb je de WOZ-beschikking nodig met peildatum 1 januari 2022 die je begin 2023 hebt ontvangen. Je hebt dus niet de WOZ-beschikking nodig die in 2024 hebt gekregen.

Deze lijst van de Belastingdienst geeft aan welke papieren je bij de hand moet hebben.

Persoonlijke gegevens
– Burgerservicenummer (BSN) van jezelf, partner en kinderen
– Bankrekeningnummer
– DigiD van jezelf en partner

Inkomsten
– Jaaropgave 2023 of salarisstroken
– Ontvangen partneralimentatie
– Inkomsten afkomstig niet in dienstbetrekking verrichte arbeid zoals onder meer bij zzp’ers (administratie)

Bankrekeningen
– Jaaroverzicht 2023 betaalrekening
– Jaaroverzicht 2023 spaarrekening van jezelf en kinderen
– Jaaroverzicht 2023 van beleggingen

Wonen
– De WOZ-beschikking 2023 van de eigen woning met peildatum 1 januari 2022, die je begin 2023 hebt ontvangen.
– Jaaropgaaf van de lening voor de woning
– Eventuele notarisafrekening bij koop of verkoop van de woning

Aftrekposten
– Betalingsbewijzen van giften
– Betalingsbewijzen van zorgkosten die je niet vergoed hebt gekregen. (Eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico zijn niet aftrekbaar).
– Betalingsbewijs van betaalde partneralimentatie

Overig
– Gegevens van leningen en andere schulden
– Gegevens van vorderingen (ook op kinderen)
– Gegevens van betaalde lijfrentepremies
– Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
– Gegevens over dividend
– WOZ-waarde tweede woning
– Waarde van je cryptovaluta op 1 januari 2023

Als je deze hebt gehad
– De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023
– De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2023

4. Alle gegevens verzameld. Waar doe je nu aangifte?

De Belastingdienst biedt drie manieren om aangifte te doen. Vanaf 1 maart staat de aangifte klaar in Mijn Belastingdienst of in de aangifte-app. Het is ook mogelijk om aangifte op papier te doen met een aangifteformulier dat je aanvraagt via de Belastingtelefoon.

Bij aangifte via Mijn Belastingdienst of de app van de Belastingdienst is al veel vooraf ingevuld. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van je aangifte, dus controleer deze gegevens goed.

5. Aangifte aanpassen na versturen

Als je de aangifte hebt ondertekend en verstuurd, is het altijd mogelijk om deze te bekijken en aan te passen. Heb je de aangifte op papier gedaan, dan moet je opnieuw een formulier invullen en opsturen.

Het is ook mogelijk om een brief te sturen met de wijziging. De aangifte wijzigen kan in principe tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag gaat. Dit geldt echter niet voor gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten van fiscale partners. Die moeten binnen zes weken worden gecorrigeerd na de dagtekening van het aanslagbiljet, anders neemt de Belastingdienst wijzigingen niet meer in behandeling.

6. Boetes bij een te late aangifte of geen aangifte

De Belastingdienst kan om verschillende redenen boetes opleggen: daarbij neemt de inspecteur in beginsel gelijktijdig een besluit óf en zo ja hoeveel de inspecteur van de boete kwijtscheldt.

Verzuimboete 1: te laat aangifteformulier aanvragen: maximaal € 5.541
We schreven eerder dat je niet altijd een aangifteformulier ontvangt en dan zelf moet controleren of je aangifte moet doen. Als je te laat bent met vragen van toezending van een aangifteformulier, of dit helemaal niet doet, kan je een verzuimboete krijgen.

Te laat is in dit geval: voor de inkomstenbelasting binnen 6 maanden na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Als je binnen 2 weken na deze termijnen om een aangifte vraagt, geeft de Belastingdienst nog geen verzuimboete.

Verzuimboete 2: te laat of geen aangifte gedaan: € 385 (tot € 5.541 bij herhaling)

Een verzuimboete geldt ook als je de aangifte niet op tijd doet of helemaal niet doet. In dit geval betekent niet op tijd buiten de termijn die op de aanmaning staat. Is de aangifte buiten jouw schuld te laat gedaan, dan legt de Belastingdienst geen boete op.

Geen boete bij afwezigheid van alle schuld (a.v.a.s). Je hebt bijvoorbeeld geen brief ontvangen van de Belastingdienst dat je aangifte moet doen.

Verzuimboete 3: belasting niet op tijd betalen: gebaseerd op aanslagbedrag tot € 5.514

Ook als je niet op tijd belasting betaalt, kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen. Dit geldt ook als je het aanslagbedrag niet volledig hebt betaald.

Vergrijpboete als aangifte met opzet onjuist of onvolledig is ingevuld: 25% tot 150% van verzwegen bedrag aan belasting
Doe je met opzet geen aangifte of heb je de aangifte onjuist of onvolledig ingevuld, dan kan de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen.

Dit gebeurt ook bij een navorderingsaanslag die de Belastingdienst stuurt als een eerdere aanslag te laag bleek. Is dat te lage bedrag ontstaan omdat je met opzet of grove schuld onjuiste of onvolledige gegevens invulde, dan geldt dat als een vergrijp en krijg je een boete.

Bij opzet geldt een boete van 50 procent van het bedrag aan belasting dat je hebt verzwegen. Bij grove schuld is dat 25 procent. Een speciale categorie is opzet of grove schuld in box 3 inkomen uit sparen en beleggen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vermogen dat in Nederland of in het buitenland is opgekomen. De vergrijpboete kan oplopen tot 150% van de nagevorderde belasting

Let op: De eerdergenoemde belastingrente van 7,5 procent voor het te laat indienen van de aangifte of de invorderingsrente van 4 procent voor het te laat betalen van de aanslag, worden ook in rekening gebracht. Dit komt dus boven op de eventuele boete.

7. Voorlopige/definitieve aanslag en aanslag betalen

Nadat je aangifte hebt gedaan, krijg je meestal direct een definitieve aanslag. In sommige gevallen krijg je eerst een voorlopige aanslag, waarna een definitieve aanslag volgt. Meestal wijkt de definitieve aanslag niet af van de voorlopige aanslag.

Een definitieve aanslag moet je uiterlijk binnen 3 jaar krijgen na afloop van een belastingjaar. De aanslag inkomstenbelasting 2023 moet dus uiterlijk 31 december 2026 zijn opgelegd. Meestal krijg je de definitieve aanslag eerder.

Als je een voorlopige aanslag over 2023 had aangevraagd
De Belastingdienst legt mogelijk dus een voorlopige aanslag op als je aangifte hebt gedaan, maar je kunt ook een voorlopige aanslag aanvragen in het begin van het jaar.

Als je maandelijks geld terugkreeg met een voorlopige aanslag voor 2023, dan neemt de Belastingdienst het bedrag dat je kreeg vóór het einde van het belastingjaar mee in de berekening van de aanslag/teruggaafgrens.

Heb je over 2023 al belasting betaald met een voorlopige aanslag, dan wordt dat bedrag niet meegenomen in het berekenen van de grens.

Te laat betalen
Blijkt uit de aanslag dat je belasting moet betalen, doe dat dan op tijd. Als je te laat bent betaal je invorderingsrente, schreven we al bij punt 6. Dit geldt als je na de uiterste betaaldatum nog een bedrag moet betalen. Ook betaal je invorderingsrente als je uitstel van betaling hebt gekregen.

De periode waarover je invorderingsrente betaalt, begint op de dag na de uiterste betaaldatum en loopt tot de dag waarop het bedrag op de rekening van de Belastingdienst staat. Voor de aanslag over 2023 is dus het tarief van 4 procent van toepassing dat sinds 1 januari 2024 geldt.

Overigens kun je ook invorderingsrente ontvangen als de Belastingdienst er langer dan 6 weken over doet om een teruggaaf te betalen. Ook als je bezwaar hebt gemaakt en gelijk hebt gekregen, betaalt de Belastingdienst invorderingsrente aan jou.

Je ziet dat de Belastingdienst ook voor het niet betalen van een aanslag een verzuimboete kan opleggen. En dat dit hele vervelende gevolgen kan hebben met dwangbevelen en beslag op eigendommen of loon.

8. Welke zorgkosten mag je aftrekken?

Heb je zorgkosten gemaakt of maak je zorgkosten? En vergoedt jouw zorgverzekering deze kosten niet? Dan mag je deze kosten soms aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting.

Overzicht aftrekbare zorgkosten 2023
Maak je veel kosten voor ziekte of invaliditeit? Bijvoorbeeld omdat je chronisch ziek bent, een beperking hebt, of wat ouder bent? Dan zijn er misschien zorgkosten die je mag aftrekken.

Voor de aftrek zorgkosten gelden wel enkele voorwaarden. Zo mag je bijvoorbeeld niet de kosten aftrekken waarvoor je een vergoeding kunt krijgen. En mag je jouw kosten alleen aftrekken in het jaar dat je ze hebt betaald.

Zorgkosten alleen boven drempelbedrag aftrekbaar
Alleen het deel van uw kosten dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het drempelbedrag, is aftrekbaar. Als je jouw zorgkosten invult in jouw online aangifte, wordt het drempelbedrag voor je automatisch berekend en daarmee ook de aftrekbare zorgkosten.

Betaal je geen of weinig inkomstenbelasting?
Doe dan ook online aangifte. Het kan zijn dat je een tegemoetkoming krijgt voor jouw zorgkosten. Die tegemoetkoming wordt dan automatisch berekend. De uitbetaling van de tegemoetkoming krijg je apart naast de teruggaaf van de belasting.

Aftrekbare zorgkosten 2023
In deze blog lees je welke kosten wel en welke kosten niet aftrekbaar zijn.

9. Wat voor giften kun je aftrekken?

Geef je geld aan een goed doel? Dan kun je dit in jouw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Let op: het goede doel moet een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ook wel: ANBI) zijn.

Spreek je met het goede doel af dat je minimaal 5 jaar ieder jaar een vast bedrag gaat geven? En heb je ook afgesproken wanneer deze schenkingen stoppen? Dan is sprake van een ‘periodieke gift’. In dat geval mag je ieder jaar het betaalde bedrag aftrekken. Vanaf 2023 mag je maximaal € 250.000 per jaar aan periodieke giften doen. Dit maximum geldt voor fiscaal partners samen. Is de periodieke overeenkomst vóór 4 oktober 2022 schriftelijk vastgelegd, dat heb je nog tot en met 31 december 2026 giftenaftrek zonder het genoemde maximum.

Geef je aan een ANBI één keer per jaar, of misschien iedere maand geld? En spreek je niets met de ANBI af? Dan is sprake van een ‘gewone gift’. Deze gift kun je aftrekken als:

– Je kunt bewijzen dat je aan de ANBI hebt betaald; en
– de totale gewone giften meer zijn dan 1% van het gezamenlijke ‘drempelinkomen’ (bij fiscale partners) maar minimaal € 60; en
– de totale giften maximaal 10% van jouw/jullie drempelbedrag zijn.

Bij giften aan een culturele ANBI, mag je 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Werk je als vrijwilliger dan kun je daarvoor een vergoeding ontvangen, maar zie je af van deze vergoeding, dan kun je onder voorwaarden het bedrag toch in giftenaftrek brengen.

10. Geef je geld aan een vereniging?

Dan kan dit ook aftrekbaar zijn als dit een periodieke gift is die is vastgelegd in een overeenkomst. De vereniging moet dan minimaal 25 leden hebben en bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven. Ook mag de vereniging volgens de statuten geen winst nastreven.

11. Maximering aftrektarief

Betaal je belasting in de hoogste belastingschijf (49,50%, jaar 2023)? Je krijgt dan minder terug van je aftrekposten zoals de hypotheekrente voor de eigen woning. Het aftrektarief is de afgelopen jaren stapsgewijs omlaaggegaan. Voor In 2023 is het tarief van de aftrekposten gelijk aan het tarief in de eerste belastingschijf (36,93%).

12. Pensioensparen via lijfrente

Als je de afgelopen 10 jaar geen of weinig pensioen opbouwde bij je werkgever, kun je fiscaal aantrekkelijk sparen voor je pensioen. Bekijk of je jaarruimte of reserveringsruimte hebt met deze rekenhulp van de Belastingdienst. Om deze premies in de aangifte inkomstenbelasting 2023 te kunnen aftrekken, heb je ze in dat jaar moeten storten op de lijfrenteverzekering of lijfrentebankrekening.

13. Aangeven vermogen in box 3

Spaargeld, aandelen, cryptovaluta of een tweede woning behoren tot de bezittingen van box 3. De waarde van deze bezittingen minus eventuele schulden, is het vermogen waarover in box 3 inkomstenbelasting wordt berekend.

Crypto
De waarde van cryptomunten behoort tot de waarde van de bezittingen in box 3. Met ingang van 2026 moeten cryptodienstverleners verplicht belastinggegevens over cryptogebruikers delen met belastingdiensten in EU-landen.

Woningen
Heb je een vakantiehuisje of een tweede woning voor eigen gebruik of voor de verhuur, dan geef je deze aan in box 3. De waarde die je gebruikt is de WOZ-waarde. Bij de belastingaangifte over 2023 ga je uit van de WOZ-beschikking 2023 met peildatum 1 januari 2022.

Verhuur je de woning aan particulieren, dan zijn vaak huurbeschermingsregels van toepassing. Door deze regels is het bijvoorbeeld moeilijk om huurders uit de woning te zetten. Dit drukt de waarde van de woning. Met deze waardedruk wordt in de aangifte rekening gehouden met de zogenaamde leegwaarderatio.

De leegwaarderatio is een percentage van de WOZ-waarde van een woning. Het percentage hangt af van de verhouding van de jaarlijkse huurprijs tot de WOZ-waarde van de woning en staat vermeld in deze tabel. De jaarlijkse huurprijs is de ontvangen huur in januari maal twaalf maanden. Staat de woning in de maand januari leeg, dan kun je de leegwaarderatio niet toepassen.

Vanaf 2023 geldt de leegwaarderatio niet meer voor een tijdelijk verhuurde woning. Verhuur je de woning tegen een te lage huurprijs aan een familielid, dan is de leegwaarderatio 100%.

Groene beleggingen
Groen beleggen en groen sparen houdt in dat je een inleg doet in fondsen of bij banken die deelnemen in bepaalde projecten. Zulke groene beleggingen in 2023 leveren op twee manieren belastingvoordeel op. Zo geldt er een vrijstelling voor groene beleggingen. Je betaalt alleen belasting als de waarde van deze beleggingen boven een bepaald bedrag uitkomt. Voor het fiscaal jaar 2023 is deze vrijstelling € 65.072 en € 130.144 voor fiscaal partners. Naast deze vrijstelling heb je ook recht op een extra heffingskorting die je van jouw inkomstenbelasting kan aftrekken. Deze korting is 0,7% van het bedrag van de vrijstelling waar je recht op hebt. Dit zal in 2023 dus een maximumbedrag zijn van € 455,50 per fiscale partner.

14. Willekeurige afschrijving voor ondernemer

Heb je in 2023 een nieuw bedrijfsmiddel gekocht, dan mag je hierop willekeurig afschrijven. Dit betekent dat je de helft van de aankoopwaarde (verminderd met een restwaarde) in 2023 in één keer ten laste van de winst mag brengen. Let wel: dit geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen.

15. Excessief lenen voor de directeur-grootaandeelhouder

In 2023 is de nieuwe wet Excessief lenen ingegaan. Heb je op 31 december 2023 een schuld van meer dan € 700.000 (drempelbedrag) aan je eigen bv, dan moet je het meerdere in je aangifte inkomstenbelasting aangeven als reguliere inkomsten uit aanmerkelijk belang. Alleen een lening voor je eigen woning telt, onder voorwaarden, niet mee voor het bepalen van het drempelbedrag.

Heeft je bv een lening verstrekt aan je (klein)kind of een (groot)ouder, dan kan het zijn dat je ook deze schuld moet meetellen voor het bepalen van de drempel.

16. Met middeling belasting terugvragen

Als je inkomen in 3 opvolgende jaren sterk varieert, betaal je meer belasting dan wanneer het in die jaren gelijk zou zijn. Dit verschil kun je terugkrijgen als het meer is dan € 545.

Bijvoorbeeld als:

– Je net bent gestart met werken.
– Je een tijd onbetaald verlof of sabbatical hebt opgenomen.
– Je bent gestopt met werken (omdat je met pensioen bent gegaan).
– Je bent ontslagen.

Bereken of je met een verzoek om middeling belasting kunt terugkrijgen.

Als je niet om deze belastingteruggave vraagt, dan krijg je hem nooit. Je moet dus zelf scherp zijn. De inkomensschommeling moet wel in de afgelopen drie jaar zijn geweest. Afhankelijk van je belastingtarief kan het voorkomen dat je geen teruggave krijgt. Ondanks dat je wel wisselende inkomsten hebt.

Middeling heeft geen invloed op de toeslagen die je krijgt. Zoals zorgtoeslag, kindgebonden budget of huurtoeslag. De aanslagen die je hebt gekregen van de Belastingdienst blijven ook gewoon in stand.

Let op! De middelingsregeling is afgeschaft met ingang van 2023. Het tijdvak 2022-2024 is het laatste tijdvak dat je kunt middelen.

17. Maak bezwaar tegen je aanslag inkomstenbelasting

Voor de jaren 2023 tot en met 2026 wordt de box-3-heffing berekend aan de hand van forfaitaire rendementspercentages voor de drie categorieën ‘bank- en spaartegoeden, ‘overige bezittingen’ en ‘schulden’.

Het forfaitaire percentage voor de ‘overige bezittingen’ is voor 2023 definitief vastgesteld op 6,17%. Voor deze categorie is ook het percentage voor 2024 al bekend, namelijk 6,04%. Het forfaitaire rendementspercentage voor ‘bank- en spaartegoeden’ is definitief vastgesteld op 0,92% en voor ‘schulden’ op 2,46%.

Inmiddels lopen er verschillende rechtszaken over de manier waarop de belasting wordt berekend over het vermogen in box 3. Groot kritiekpunt is het verschil tussen het werkelijk rendement dat wordt behaald op het vermogen (zoals ontvangen of dividend) en het forfaitaire rendement. Verschillende rechtbanken hebben al uitspraken gedaan dat de belastingheffing moet worden aangepast. Onbekend is of de hoogste rechtsinstantie, de Hoge Raad, deze uitspraken volgt. Ook is onbekend hoe de belasting dan wel moet worden berekend.

De Belastingdienst heeft gezegd dat ze geen aanslagen zal opleggen, als in de aangifte box 3 vermogen staat dat bestaat uit ‘overige bezittingen’ en/of ‘schulden’. In de praktijk gaat dit niet altijd goed. Krijg je toch een aanslag toegestuurd, maak dan bezwaar tegen deze aanslag. Dit kan door een brief naar de Belastingdienst te sturen dat je het niet eens bent met de aanslag.

18. Gebruik Nextens

Zakelijke gebruikers zijn door gebruik te maken van Nextens altijd op de hoogte van de meeste recente wet- en regelgeving, maken gebruik van handige stappenplannen, rekentools en templates en zijn op die manier altijd verzekerd van een optimale aangifte.

Wil je meer informatie? Neem contact op.

Bron: nextens.nl

Scroll to Top